Skip to main content

Aikaisemmin käytössä olleet varoitusmerkit, R- ja S-lausekkeet

Sisällysluettelo

Varoitusmerkkien kirjaintunnukset, varoitusmerkit ja niiden nimet

Kumoutuneen direktiivin 67/548/ETY kriteerien mukaiset.

E

Räjähtävä.

Räjähtävä
Explosiv 

O

Hapettava.

Hapettava
Oxiderande

F

Helposti syttyvä.

Helposti syttyvä
Mycket brandfarlig

F+

Erittäin helposti syttyvä.

Erittäin helposti syttyvä
Extremt brandfarlig

T

Myrkyllinen.

Myrkyllinen
Giftig

T+

Erittäin myrkyllinen.

Erittäin myrkyllinen
Mycket giftig

Xn

Haitallinen.

Haitallinen
Hälsoskadlig

Xi

Ärsyttävä.

Ärsyttävä
Irriterande

C

Syövyttävä.

Syövyttävä
Frätande

N

Ympäristölle vaarallinen.

Ympäristölle vaarallinen
Miljöfarlig

Vaaraa osoittavat standardilausekkeet (R-lausekkeet)

R1 Räjähtävää kuivana.
Explosivt vid torrt tillstånd.
R2 Räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
Explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
R3 Erittäin helposti räjähtävää iskun, hankauksen, avotulen tai muun sytytyslähteen vaikutuksesta.
Mycket explosivt vid stöt, friktion, eld eller annan antändningsorsak.
R4 Muodostaa erittäin herkästi räjähtäviä metalliyhdisteitä.
Bildar mycket känsliga explosiva metallföreningar.
R5 Räjähdysvaarallinen kuumennettaessa.
Explosivt vid uppvärmning.
R6 Räjähtävää sellaisenaan tai ilman kanssa.
Explosivt vid kontakt och utan kontakt med luft.
R7 Aiheuttaa tulipalon vaaran.
Kan orsaka brand.
R8 Aiheuttaa tulipalon vaaran palavien aineiden kanssa.
Kontakt med brännbart material kan orsaka brand.
R9 Räjähtävää sekoitettaessa palavien aineiden kanssa.
Explosivt vid blandning med brännbart material.
R10 Syttyvää.
Brandfarligt.
R11 Helposti syttyvää.
Mycket brandfarligt.
R12 Erittäin helposti syttyvää.
Extremt brandfarligt.
R13 -1)
R14 Reagoi voimakkaasti veden kanssa.
Reagerar häftigt med vatten.
R15 Vapauttaa erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
Vid kontakt med vatten bildas extremt brandfarliga gaser.
R16 Räjähtävää hapettavien aineiden kanssa.
Explosivt vid blandning med oxiderande ämnen.
R17 Itsestään syttyvää ilmassa.
Självantänder i luft.
R18 Käytössä voi muodostua syttyvä/räjähtävä höyry-ilma-seos.
Vid användning kan brännbara/explosiva ångluftblandningar bildas.
R19 Saattaa muodostua räjähtäviä peroksideja.
Kan bilda explosiva peroxider.
R20 Terveydelle haitallista hengitettynä.
Farligt vid inandning.
R21 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle.
Farligt vid hudkontakt.
R22 Terveydelle haitallista nieltynä.
Farligt vid förtäring.
R23 Myrkyllistä hengitettynä.
Giftigt vid inandning.
R24 Myrkyllistä joutuessaan iholle.
Giftigt vid hudkontakt.
R25 Myrkyllistä nieltynä.
Giftigt vid förtäring.
R26 Erittäin myrkyllistä hengitettynä.
Mycket giftigt vid inandning.
R27 Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle.
Mycket giftigt vid hudkontakt.
R28 Erittäin myrkyllistä nieltynä.
Mycket giftigt vid förtäring.
R29 Kehittää myrkyllistä kaasua veden kanssa.
Utvecklar giftig gas vid kontakt med vatten.
R30 Käytettäessä voi muuttua helposti syttyväksi.
Kan bli mycket brandfarligt vid användning.
R31 Kehittää myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
R32 Kehittää erittäin myrkyllistä kaasua hapon kanssa.
Utvecklar mycket giftig gas vid kontakt med syra.
R33 Terveydellisten haittojen vaara pitkäaikaisessa altistuksessa.
Kan ansamlas i kroppen och ge skador.
R34 Syövyttävää.
Frätande.
R35 Voimakkaasti syövyttävää.
Starkt frätande.
R36 Ärsyttää silmiä.
Irriterar ögonen.
R37 Ärsyttää hengityselimiä.
Irriterar andningsorganen.
R38 Ärsyttää ihoa.
Irriterar huden.
R39 Erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara.
Risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador.
R40 Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa.
Misstänks kunna ge cancer.
R41 Vakavan silmävaurion vaara.
Risk för allvarliga ögonskador.
R42 Altistuminen hengitysteitse voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid inandning.
R43 Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid hudkontakt.
R44 Räjähdysvaara kuumennettaessa suljetussa astiassa.
Explosionsrisk vid uppvärmning i sluten behållare.
R45 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa.
Kan ge cancer.
R46 Saattaa aiheuttaa periytyviä perimävaurioita.
Kan ge ärftliga genetiska skador.
R47 -
R48 Pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle.
Risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering.
R49 Aiheuttaa syöpäsairauden vaaraa hengitettynä.
Kan ge cancer vid inandning.
R50 Erittäin myrkyllistä vesieliöille.
Mycket giftigt för vattenorganismer.
R51 Myrkyllistä vesieliöille.
Giftigt för vattenorganismer.
R52 Haitallista vesieliöille.
Skadligt för vattenorganismer.
R53 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R54 Myrkyllistä kasveille.
Giftigt för växter.
R55 Myrkyllistä eläimille.
Giftigt för djur.
R56 Myrkyllistä maaperäeliöille.
Giftigt för markorganismer.
R57 Myrkyllistä mehiläisille.
Giftigt för bin.
R58 Voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia ympäristössä.
Kan orsaka skadliga långtidseffekter i miljön.
R59 Vaarallista otsonikerrokselle.
Farligt för ozonskiktet.
R60 Voi heikentää hedelmällisyyttä.
Kan ge nedsatt fortplantningsförmåga.
R61 Vaarallista sikiölle.
Kan ge fosterskador.
R62 Voi mahdollisesti heikentää hedelmällisyyttä.
Möjlig risk för nedsatt fortplantningsförmåga.
R63 Voi olla vaarallista sikiölle.
Möjlig risk för fosterskador.
R64 Saattaa aiheuttaa haittaa rintaruokinnassa oleville lapsille.
Kan skada spädbarn under amningsperioden.
R65 Haitallista: voi aiheuttaa keuhkovaurion nieltäessä.
Farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
R66 Toistuva altistus voi aiheuttaa ihon kuivumista tai halkeilua.
Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.
R67 Höyryt voivat aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
R68 Pysyvien vaurioiden vaara.
Möjlig risk för bestående hälsoskador.

1) Lauseketta ei määritelty. 

 

Yhdistetyt vaaraa osoittavat standardilausekkeet (yhdistetyt R-lausekkeet)

R14/15 Reagoi voimakkaasti veden kanssa vapauttaen erittäin helposti syttyviä kaasuja.
Reagerar häftigt med vatten varvid extremt brandfarliga gaser bildas.
R15/29 Vapauttaa myrkyllisiä, erittäin helposti syttyviä kaasuja veden kanssa.
Utvecklar giftig och extremt brandfarlig gas vid kontakt med vatten.
R20/21 Terveydelle haitallista hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt vid inandning och hudkontakt.
R20/22 Terveydelle haitallista hengitettynä ja nieltynä.
Farligt vid inandning och förtäring.
R20/21/22 Terveydelle haitallista hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R21/22 Terveydelle haitallista joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt vid hudkontakt och förtäring.
R23/24 Myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt vid inandning och hudkontakt.
R23/25 Myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt vid inandning och förtäring.
R23/24/25 Myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R24/25 Myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt vid hudkontakt och förtäring.
R26/27 Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Mycket giftigt vid inandning och hudkontakt.
R26/28 Erittäin myrkyllistä hengitettynä ja nieltynä.
Mycket giftigt vid inandning och förtäring.
R26/27/28 Erittäin myrkyllistä hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R27/28 Erittäin myrkyllistä joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt vid hudkontakt och förtäring.
R36/37 Ärsyttää silmiä ja hengityselimiä.
Irriterar ögonen och andningsorganen.
R36/38 Ärsyttää silmiä ja ihoa.
Irriterar ögonen och huden.
R36/37/38 Ärsyttää silmiä, hengityselimiä ja ihoa.
Irriterar ögonen, andningsorganen och huden.
R37/38 Ärsyttää hengityselimiä ja ihoa.
Irriterar andningsorganen och huden.
R39/23 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
R39/24 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
R39/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
R39/23/24 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
R39/23/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
R39/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
R39/23/24/25 Myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R39/26 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning.
R39/27 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt.
R39/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid förtäring.
R39/26/27 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
R39/26/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
R39/27/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
R39/26/27/28 Erittäin myrkyllistä: erittäin vakavien pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Mycket giftigt: risk för mycket allvarliga bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R68/20 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning.
R68/21 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt.
R68/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid förtäring.
R68/20/21 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och hudkontakt.
R68/20/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä ja nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning och förtäring.
R68/21/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid hudkontakt och förtäring.
R68/20/21/22 Terveydelle haitallista: pysyvien vaurioiden vaara hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: möjlig risk för bestående hälsoskador vid inandning, hudkontakt och förtäring.
R42/43 Altistuminen hengitysteitse ja ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.
Kan ge allergi vid inandning och hudkontakt.
R48/20 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
R48/21 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
R48/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
R48/20/21 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
R48/20/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.
R48/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
R48/20/21/22 Terveydelle haitallista: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Farligt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
R48/23 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning.
R48/24 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt.
R48/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom förtäring.
R48/23/24 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja joutuessaan iholle.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och hudkontakt.
R48/23/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä ja nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning och förtäring.
R48/24/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom hudkontakt och förtäring.
R48/23/24/25 Myrkyllistä: pitkäaikainen altistus voi aiheuttaa vakavaa haittaa terveydelle hengitettynä, joutuessaan iholle ja nieltynä.
Giftigt: risk för allvarliga hälsoskador vid långvarig exponering genom inandning, hudkontakt och förtäring.
R50/53 Erittäin myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Mycket giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R51/53 Myrkyllistä vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Giftigt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.
R52/53 Haitallista vesieliöille, voi aiheuttaa pitkäaikaisia haittavaikutuksia vesiympäristössä.
Skadligt för vattenorganismer, kan orsaka skadliga långtidseffekter i vattenmiljön.

 

Turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (S-lausekkeet)

S1 Säilytettävä lukitussa tilassa.
Förvaras i låst utrymme.
S2 Säilytettävä lasten ulottumattomissa.
Förvaras oåtkomligt för barn.
S3 Säilytettävä viileässä.
Förvaras svalt.
S4 Ei saa säilyttää asuintiloissa.
Förvaras avskilt från bostadsutrymmen.
S5 Sisältö säilytettävä ... (tarkoitukseen soveltuvan nesteen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja). Förvara innehållet i... (ändamålsenlig vätska anges av tillverkaren/importören).
S6 Säilytettävä ... (inertin kaasun ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras i ... (inert gas anges av tillverkaren/importören).
S7 Säilytettävä tiiviisti suljettuna.
Förpackningen förvaras väl tillsluten.
S8 Säilytettävä kuivana.
Förpackningen förvaras torrt.
S9 Säilytettävä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förpackningen förvaras på väl ventilerad plats.
S10 -1)
S11 -
S12 Pakkausta ei saa sulkea ilmatiiviisti.
Förpackningen får inte tillslutas lufttätt.
S13 Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa.
Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder.
S14 Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja). Förvaras åtskilt från ... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
S15 Suojattava lämmöltä.
Får inte utsättas för värme.
S16 Eristettävä sytytyslähteistä - Tupakointi kielletty.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
S17 Säilytettävä erillään syttyvistä kemikaaleista.
Förvaras åtskilt från brandfarliga ämnen.
S18 Pakkauksen käsittelyssä ja avaamisessa on noudatettava varovaisuutta.
Förpackningen hanteras och öppnas försiktigt.
S19 -
S20 Syöminen ja juominen kielletty kemikaalia käsiteltäessä.
Ät inte eller drick inte under hanteringen.
S21 Tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Rök inte under hanteringen.
S22 Vältettävä pölyn hengittämistä.
Undvik inandning av damm.
S23 Vältettävä kaasun/huurun/höyryn/sumun hengittämistä (oikean sanamuodon valitsee valmistaja / maahantuoja).
Undvik inandning av gas/rök/ånga/dimma (lämplig formulering väljs av tillverkaren/importören).
S24 Varottava kemikaalin joutumista iholle.
Undvik kontakt med huden.
S25 Varottava kemikaalin joutumista silmiin.
Undvik kontakt med ögonen.
S26 Roiskeet silmistä huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä ja mentävä lääkäriin.
Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten och kontakta läkare.
S27 Riisuttava välittömästi saastunut vaatetus.
Tag genast av alla nedstänkta kläder.
S28 Roiskeet iholta huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä ... (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Vid kontakt med huden tvätta genast med mycket ... (anges av tillverkaren/importören)
S29 Ei saa tyhjentää viemäriin.
Töm ej i avloppet.
S30 Tuotteeseen ei saa lisätä vettä.
Häll aldrig vatten på eller i produkten.
S31 -
S32 -
S33 Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinöinti.
Vidtag åtgärder mot statisk elektricitet.
S34 -
S35 Tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
Produkt och förpackning skall oskadliggöras på säkert sätt.
S36 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta.
Använd lämpliga skyddskläder.
S37 Käytettävä sopivia suojakäsineitä.
Använd lämpliga skyddshandskar.
S38 Kemikaalin käyttö edellyttää tehokasta ilmanvaihtoa tai sopivaa hengityksensuojainta.
Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
S39 Käytettävä silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S40 Kemikaali puhdistettava pinnoilta käyttäen ... (kemikaalin ilmoittaa valmistaja/maahantuoja). Golv och förorenade föremål tvättas med ... (kemikalie anges av tillverkaren/importören).
S41 Vältettävä palamisessa tai räjähdyksessä muodostuvan savun hengittämistä.
Undvik inandning av rök vid brand eller explosion.
S42 Kaasutuksen/ruiskutuksen aikana käytettävä sopivaa hengityksensuojainta (oikean sanamuodon valitsee valmistaja/maahantuoja).
Använd lämpligt andningsskydd vid gasning/sprutning (specificeras av tillverkaren/importören).
S43 Sammutukseen käytettävä ...(ilmoitettava sopiva sammutusmenetelmä. Jos vesi lisää vaaraa, lisättävä sanat: Sammutukseen ei saa käyttää vettä).
Vid brandsläckning använd ... (lämplig släckningsmetod bör anges. Om vatten ökar risken, bör till texten fogas: Använd aldrig vatten).
S44 -
S45 Onnettomuuden sattuessa tai tunnettaessa pahoinvointia hakeuduttava heti lääkärin hoitoon (näytettävä tätä etikettiä, mikäli mahdollista).
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.
S46 Jos ainetta on nielty, hakeuduttava heti lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Vid förtäring kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S47 Säilytettävä alle ... °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
Förvaras vid en temperatur som inte överstiger ... °C (anges av tillverkaren/importören).
S48 Säilytettävä kosteana ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa sopivan aineen).
Innehållet skall hållas fuktigt med ... (lämpligt material anges av tillverkaren/importören).
S49 Säilytettävä vain alkuperäispakkauksessa.
Förvaras endast i originalförpackningen.
S50 Ei saa sekoittaa ... (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa aineen) kanssa.
Blanda inte med ... (ämnet anges av tillverkaren/importören).
S51 Huolehdittava hyvästä ilmanvaihdosta.
Sörj för god ventilation.
S52 Ei suositella sisäkäyttöön laajoilla pinnoilla.
Olämpligt för användning inomhus vid behandling av stora ytor.
S53 Vältettävä altistumista - ohjeet luettava ennen käyttöä.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
S54 -
S55 -
S56 Tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
Lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för problemavfall.
S57 Käytettävä sopivaa säilytystapaa ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi.
Förvaras på lämpligt sätt för att undvika miljöförorening.
S58 -
S59 Hanki valmistajalta/luovuttajalta tietoja uudelleenkäytöstä/kierrätyksestä.
Rådfråga tillverkare/leverantör om återvinning/återanvändning.
S60 Tämä aine ja sen pakkaus on käsiteltävä ongelmajätteenä.
Detta material och dess behållare skall tas om hand som problemavfall.
S61 Vältettävä päästämistä ympäristöön. Lue erityisohjeet/käyttöturvallisuustiedote.
Undvik utsläpp till miljön. Läs särskilda instruktioner/skyddsinformationsblad.
S62 Jos kemikaalia on nielty, ei saa oksennuttaa: hakeuduttava välittömästi lääkärin hoitoon ja näytettävä tämä pakkaus tai etiketti.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa denna förpackning eller etiketten.
S63 Jos ainetta on onnettomuuden sattuessa hengitetty: siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä hänet levossa.
Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila.
S64 Jos ainetta on nielty, huuhtele suu vedellä (vain jos henkilö on tajuissaan).
Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande).

1) Lauseketta ei ole määritelty.

 

Yhdistetyt turvallisuustoimenpiteitä osoittavat standardilausekkeet (yhdistetyt S-lausekkeet)

S1/2 Säilytettävä lukitussa tilassa ja lasten ulottumattomissa.
Förvaras i låst utrymme och oåtkomligt för barn.
S3/7 Säilytettävä tiivisti suljettuna viileässä paikassa.
Förpackningen förvaras väl tillsluten och svalt.
S3/9/14 Säilytettävä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja) viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förvaras svalt på väl ventilerad plats åtskilt från... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
S3/9/14/49 Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats åtskilt från... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
S3/9/49 Säilytettävä alkuperäispakkauksessa viileässä paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förvaras endast i originalförpackningen på sval, väl ventilerad plats.
S3/14 Säilytettävä viileässä erillään ... (yhteensopimattomat aineet ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Förvaras svalt och åtskilt från... (oförenliga ämnen anges av tillverkaren/importören).
S7/8 Säilytettävä kuivana ja tiiviisti suljettuna.
Förpackningen förvaras väl tillsluten och torrt.
S7/9 Säilytettävä tiiviisti suljettuna paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto.
Förpackningen förvaras väl tillsluten på väl ventilerad plats.
S7/47 Säilytettävä tiiviisti suljettuna ja alle ...°C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
Förpackningen förvaras väl tillsluten vid en temperatur som inte överstiger... °C (anges av tillverkaren/importören).
S20/21 Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä.
Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.
S24/25 Varottava kemikaalin joutumista iholle ja silmiin.
Undvik kontakt med huden och ögonen.
S27/28 Ihokosketuksen jälkeen, saastunut vaatetus on riisuttava välittömästi ja roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla määrällä . . . (aineen ilmoittaa valmistaja/maahantuoja).
Vid kontakt med huden, tag genast av all nedstänkta kläder och tvätta genast med mycket . . . (anges av tillverkaren).
S29/35 Ei saa tyhjentää viemäriin; tämä aine ja sen pakkaus on hävitettävä turvallisesti.
Töm ej i avloppet, oskadliggör produkt och förpackning på säkert sätt.
S29/56 Ei saa tyhjentää viemäriin, tämä aine ja sen pakkaus on toimitettava ongelmajätteen vastaanottopaikkaan.
Töm ej i avloppet, lämna detta material och dess behållare till insamlingsställe för problemavfall.
S36/37 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja suojakäsineitä.
Använd lämpliga skyddskläder och skyddshandskar.
S36/37/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta, suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S36/39 Käytettävä sopivaa suojavaatetusta ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd lämpliga skyddskläder samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S37/39 Käytettävä sopivia suojakäsineitä ja silmien- tai kasvonsuojainta.
Använd lämpliga skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd.
S47/49 Säilytettävä alkuperäispakkauksessa alle ... °C lämpötilassa (valmistaja/maahantuoja ilmoittaa lämpötilan).
Förvaras endast i originalförpackningen vid en temperatur som inte överstiger... °C (anges av tillverkaren/importören).

Tärkeä huomautus

OVA-turvallisuusohjeet on laadittu asiantuntijaryhmässä, johon on kuulunut asiantuntijalaitosten, kemianteollisuuden sekä viranomaisten edustajia. Turvallisuusohjeiden ja käyttäjän oppaan sisältämät tiedot perustuvat laatimis- tai päivittämishetkellä käytettävissä olleeseen tietoon sekä tällöin voimassa olleisiin määräyksiin. OVA-ohjeita saa kopioida VAIN omaan käyttöön. OVA-ohjeita ei saa sellaisenaan käyttää tuoteselosteena tai käyttöturvallisuustiedotteena, niiden asemasta tai niiden liitteenä tai muuna vastaavana asiakirjana. Ohjeet laatinut asiantuntijaryhmä ja Työterveyslaitos eivät ole vastuussa tietojen perusteella tehdyistä toimenpiteistä.